Millingse Zon

‘BuurtPeil Millingse Zon is op 21-03 jl. afgerond. Bekijk hier de vervolgstappen.’

Zonnepark Millingse Zon biedt straks ruimte aan zo'n 15.000 zonnepanelen, goed voor de duurzame stroomvoorziening van 1.300 huizen. Maar er is méér dan dit technische verhaal. Het park biedt ook kansen voor het dorp en haar inwoners. Die kansen willen we via deze website met alle Millingenaren verkennen. We geven geen garanties dat alle ideeën ook écht gerealiseerd zullen worden. De haalbaarheid van ideeën bepalen we in de volgende fase. Maar ook dáár betrekken we jou graag bij. Je bent van harte uitgenodigd!

‘Welke kansen zie jij voor Millingse Zon?’

thema Duurzaamheid
thema Landschap
thema Leefbaarheid

Hoe werkt het?

1. Ontvang je code

Alle deelnemers ontvangen een code per brief of e-mail

2. Log in met je code

Met deze code kan je hier steeds opnieuw inloggen.

3. Volg de stappen

De enquête leidt je door 3 stappen en toont je daarna meteen het resultaat!

Wat is er bedacht?

Aantal reacties: 295

Zonnepark Millingse Zon combineren met zonnepanelen op Millingse daken

thema Duurzaamheid
icon
1

icon
5

icon
101
In Millingen ligt een plan voor ‘zon-op-daken’. Mogelijk kunnen dit idee en het plan voor zonnepark Millingse Zon elkaar versterken. Welke daken in de omgeving zijn geschikt voor de opwek van zonne-energie en zouden gekoppeld kunnen worden aan het zonnepark Millingse Zon? Denk aan scholen, bedrijven en verenigingen, maar ook …...
Facebook icon Instagram icon

Een natuurpark aanleggen op het terrein van zonnepark Millingse Zon

thema Landschap
icon
2

icon
2

icon
95
Zonnepanelen combineren met een park waar de inwoners van Millingen en toeristen graag verblijven en dat de biodiversiteit in het gebied vergroot. Door beplanting terug te brengen en de grond meer met rust te laten, ontstaat luwte voor planten en dieren. Vergelijk het met windmolens op zee. Ook daarvan werd …...
Facebook icon Instagram icon

Historisch Millings coulisselandschap met struwelen en hagen terugbrengen

thema Landschap
icon
3

icon
2

icon
90
Het is belangrijk dat Millingse Zon wordt opgenomen in het landschap en niet een op zichzelf staand element wordt. Vroeger waren in het gebied van Millingse Zon (aangeduid als Zeeland) veel lanen met populieren, kenmerkend voor het coulissenlandschap. De lanen en bomen zijn verdwenen en de populieren vervangen door andere …...
Facebook icon Instagram icon

Beheer/onderhoud Millingse Zon gunnen aan lokale ondernemers of verenigingen

thema Leefbaarheid
icon
4

icon
0

icon
65
Door het beheer en onderhoud van Millingse Zon te gunnen aan lokale ondernemers kan de lokale economie gestimuleerd worden. Denk hierbij aan het onderhoud van de installatie en groenonderhoud van Millingse Zon. Als het zonnepark ook nog andere functies krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van recreatie of educatie, kan dat …...
Facebook icon Instagram icon

Belangrijkste onderwerpen

Duurzaamheid

Millingse Zon moet passen binnen de duurzaamheidsambities van de Millingenaren en de gemeente Berg en Dal. Inwoners hebben inspraak en zeggenschap op de uitvoering van het zonnepark en kunnen financieel deelnemen als ze dat wensen.

27%
Cijfer 4.6

Landschap

De kwaliteit van het landschap op en rondom het terrein van Millingse Zon moet behouden blijven, en wordt waar mogelijk verbeterd voor inwoners en toeristen. Kansen voor de ontwikkeling van sport, recreatie en toerisme in het gebied moeten worden verkend.

46%
Cijfer 3.6

Leefbaarheid

Millingse Zon kan bijdragen aan de leefbaarheid van Millingen. Het zonnepark zou zo moeten worden ingericht dat het meer doet voor het dorp en haar inwoners dan duurzame energie opwekken. De opbrengsten van het zonnepark moeten worden ingezet voor een sterker dorp.

27%
Cijfer 4.0

Nog meer ideeën


Millingen heeft een rijk verenigingsleven. Veel verenigingen hebben hun clubgebouw in eigen beheer en voor eigen rekening gebouwd. Sommige gebouwen zijn aan een grote opknapbeurt toe. Met een deel van de inkomsten uit Millingse Zon zou hieraan wellicht een mooie zichtbare bijdrage kunnen worden geleverd.

Door de aanleg van Millingse Zon te gunnen aan lokale ondernemers kan de lokale economie gestimuleerd worden. Denk hierbij aan het grondwerk en installatiewerk bij de aanleg van Millingse Zon Als het zonnepark ook nog andere functies krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van recreatie of educatie, kan dat mogelijk ook een positief effect hebben op de lokale economie en werkgelegenheid.

Een omwonenden- of burenregeling is een lokale regeling die is gericht op direct omwonenden in een bepaalde straal rondom - in ons geval - het zonnepark Millingse Zon. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een bijdrage aan de verduurzaming van de woning (zoals woningisolatie), groene stroom met korting of gratis zonnepanelen.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Energiecoöperaties investeren eventuele overschotten (surplus) uit hun duurzame energieprojecten veelal in een nieuw energie initiatief of in sociale projecten in de omgeving. De leden beslissen samen over de besteding van deze gelden. Ook leden die niet financieel participeren hebben daarbij meestal een stem. Als de business case het toelaat wordt soms een deel van de opbrengsten apart gehouden voor een omgevingsfonds waarover direct omwonenden zeggenschap hebben. Via zo´n omgevingsfonds kunnen lokale initiatieven uit de directe omgeving worden ondersteund. Een andere optie is om een deel van de winst uit een energieproject te reserveren voor een gebieds- of leefbaarheidsfonds om dorpshuizen, scholen en sportinstellingen te ondersteunen, of voor een duurzaamheidsfonds, waarmee nieuwe energie-initiatieven worden opgezet. Vaak is zo’n fonds in een aparte stichting ondergebracht. Ook bij commerciële ontwikkelaars is dit inmiddels gangbaar. Casus: Energiecoöperatie WPN doneert voor elke opgewekte MWh, die wordt opgewekt door haar vier windmolens, één euro aan een omgevingsfonds. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer 24.000 euro op. Het fonds richt zich specifiek op de vier woongebieden rond het windpark. Het bestuur van de Stichting Omgevingsfonds Windpark Nijmegen- Betuwe bestaat uit vijf personen, van wie vier elk één van de vier woongebieden vertegenwoordigen. Bewoners kunnen hun vragen voorleggen aan of ideeën bespreken met het bestuur dat autonoom besluit over de aanvragen en verantwoording aflegt aan het windpark en de coöperatie. Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, energiebesparing, duurzame energie, en sociale samenhang. Elke twee jaar is er een subsidieronde. Het richtbedrag voor subsidies is tussen de 500 en 10.000 euro.

De financiële participatie in een zonnepark kan op verschillende manieren worden vorm gegeven. Een optie is dat een energiecoöperatie aandelen (ledencertificaten) of obligaties uitgeeft. De coöperatieleden investeren in dit geval in de coöperatie, die het geld vervolgens inlegt in een project BV. Het is ook mogelijk om financieel te participeren zonder tussenkomst van een energiecoöperatie. In dat geval verstrekken bewoners en bedrijven uit de omgeving een lening aan bijvoorbeeld de ontwikkelaar van het zonnepark. In ruil voor hun investering krijgen ze financieel rendement. De deelnemers hebben in dit geval geen zeggenschap over het project. Een toenemend aantal duurzame energie-initiatieven biedt ook mensen die geen investeringsruimte hebben de mogelijkheid om mee te doen aan een lokaal zonne- of windpark. Meestal gaat dat via een tegoed op de energierekening, net als bij een prepaid kaart voor mobiele telefoons. Zo krijgen meer mensen de kans om mee te doen en het geeft meer grip op de maandelijkse energiekosten.

Het eigendom van een zonnepark kan op verschillende manieren worden geregeld. In de praktijk wordt het eigendom vrijwel altijd ondergebracht in een besloten vennootschap (BV). De eigenaren, in dit geval de aandeelhouders, hebben zeggenschap in de BV. Is een coöperatie aandeelhouder van de BV, dan is deze daarmee (mede-)eigenaar van het project. De leden brengen ledenkapitaal in of verstrekken een lening aan de coöperatie. De coöperatie brengt dat in als eigen vermogen in de BV. Daarmee is dus sprake van financiële participatie van de leden van de coöperatie. De leden zijn individueel geen mede-eigenaar; er is sprake van collectief eigenaarschap. Als aandeelhouder heeft de coöperatie zeggenschap in de BV.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 2

Denk aan een hindernisbaan / ‘obstacle course’

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Dichtbij de locatie van zonnepark Millingse Zon ligt parkeerplaats De Lange Paol, een belangrijke startplaats voor recreanten om de omgeving van Millingen en de Millingerwaard te verkennen. Vanaf hier zouden bezoekers ook kunnen worden uitgenodigd om het zonnepark Millingse Zon te verkennen. Dan moet daar, naast de zonnepanelen, natuurlijk wel iets te zien en te doen zijn. Wellicht een bezoekerscentrum, waar recreanten na een bezoek aan de Millingerwaard terecht kunnen voor een kop koffie en een rondleiding?

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

De meeste energiecoöperaties met een zonnedak of zonnepark verkopen hun stroom aan een (groen) energiebedrijf. Die zorgt dat de energie bij de mensen thuis komt. Bij sommige energieleveranciers is het mogelijk om als klant via een speciaal contract de lokaal opgewekte stroom af te nemen. Een nieuwe ontwikkeling is dat energiecoöperaties naast energie-opwek, ook energie leveren via een eigen lokaal energiebedrijf. Een voorbeeld is Energie van Ons. Met een eigen energiebedrijf blijven de opbrengsten volledig in lokale hand. De eigenaren bepalen onder andere tegen welke tarief stroom wordt geleverd, en aan wie. De oprichting van een eigen energiebedrijf is niet eenvoudig, maar in de toekomst wellicht haalbaar. Nog verder in de toekomst zou je kunnen nadenken over geschikte daken kosteloos volleggen met panelen, de geproduceerde stroom via een lokale energiemaatschappij leveren zonder energiebelasting, tegen een scherp tarief wat gangbaar zou zijn inclusief energiebelasting. Uit de energiebelasting die niet afgedragen hoeft te worden, de gratis installaties op de daken financieren. Deze constructie stuit nu nog op de nodige juridische uitdagingen.

Heb je altijd al je eigen moestuin willen hebben, maar is je tuin daarvoor te klein? Mogelijk kunnen we in Millingse Zon een biologische moestuin aanleggen, waar jij samen met andere dorpsbewoners een deel van kunt bewerken. Denk ook aan een voedselbos. Lokaal, vers en gezond voedsel wat met respect voor de mens en de aarde is gegroeid. 7 tot 9 lagen eetbare bostuin.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 2

Het stroomnetwerk van Liander is in Millingen onvoldoende om grote (piek)vermogens aan te kunnen. In plaats van investeringen in een nieuwe hoogspanningskabel, zou in Millingen moeten worden gekeken naar langere opslag en flexibelere inzet van stroom. Bijvoorbeeld door de productie van waterstof, ‘smart grid apparatuur’ (die aan gaat wanneer er veel energie beschikbaar is, bijvoorbeeld bij veel zonnige dagen) en korte opslag middels (thuis)accu's en ‘Vehicle-to-Grid’ (het gebruik van elektrische auto’s als buurtbatterijen).

Een kleinschalig evenemententerrein waar een aantal keer per jaar een festival/of ander evenement georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld voor en door de Millingenaren en met inzet van de lokale horeca-ondernemers . Een plek voor seizoensgebonden buitenactiviteiten, in samenwerking met de plaatselijke bedrijven en organisaties.

Waterstof als energiedrager voor de toekomst lijkt interessant voor onder meer transport. Pilots zijn cruciaal om doorbraken te forceren. De scheepswerf in Millingen heeft naar verluidt ambities om ook schepen op waterstof te laten varen. Zonnepanelen die ook waterstof produceren komen nu op de markt (H2PV). Door mogelijk H2PV op kleine schaal als pilot toe te passen in Millingse Zon kan Millingen landelijke bekendheid krijgen.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

In het verleden was er een BMX-crossbaan in Millingen. Mogelijk kan op het terrein van Millingse Zon, naast de zonnepanelen, weer een crossbaan worden aangelegd voor de lokale jeugd. Zoals met alle ideeën moet nog onderzocht worden of dit ruimtelijk kan.

Onderzoek doen naar de toepassing van verplaatsbare zonnepanelen: zodat een locatie per periode gebruikt wordt voor landbouw en dan weer rust krijgt, door er een periode zonnepanelen te plaatsen.